เลือกหน้า

เกี่ยวกับเรา

LEARNING BY

COOKING

LEARNING BY COOKING

การทำอาหารไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมแสนสนุก
สำหรับเด็ก ๆ เท่านั้น แต่จากผลการวิจัยยังระบุ
ว่า การทำอาหารเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้หนูน้อยได้
พัฒนากระบวนการการเรียนรู้ในแง่ทั้งความฉลาด
ทางปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
อีกด้วย เราจึงรับแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาอย่าง
พิถีพิถันเป็นกระบวนการสอนตามแบบสไตล์
ของเราเอง ที่เรียกว่า Learning by Cooking

1. ทักษะทางร่างกายและประสาท

สัมผัสทั้งห้า

คลาสทำอาหารของเราที่เน้นให้เด็ก ๆ ได้ลงมือ
ปรุงด้วยตนเอง (hands-on class) จะช่วยให้เด็ก
ได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และยังช่วย
กระตุ้นการรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดย
เฉพาะอย่างยิ่งด้านการลิ้มรสอาหาร!

2. ภาษาและวัฒนธรรม

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่หลาก
หลายผ่านอาหารและการทำอาหาร เช่นการเรียน
รู้คำศัพท์จากวัตถุดิบและเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

3. ความคิดสร้างสรรค์

เราคิดค้นเมนูที่จะมอบอิสระให้แก่เด็ก ๆ อย่าง
เต็มที่ เพื่อให้พวกเขาได้สนุกไปกับการเรียนรู้
ประสบการณ์ที่หลากหลายราวกลับกำลังสร้าง
สรรค์ผลงานศิลปะ

4. คณิตและวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่างเป็นศาสตร์
ที่แฝงอยู่ในกระบวนการทำอาหาร ไม่ว่าจะเป็น
การชั่งตวงวัดการผสมสี หรือการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสสารต่าง ๆ

5. ความฉลาดทางอารมณ์

(EQ)

การทำอาหารจะช่วยให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจ
ในตัวเองมากขึ้น เช่น ความมั่นใจในตัวเอง
การเคารพนับถือตนเอง การควบคุมอารมณ์
ความอดกลั้น และการพึ่งพาตนเอง

6. ทักษะทางสังคม

เมื่อเด็ก ๆ ได้ทำอาหารร่วมกับเพื่อนในคลาส
เด็กจะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น การแบ่งปัน
และรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมทั้ง
เรียนรู้ที่จะมีความรับผิดชอบและมีวินัยต่อสังคม

7. สานสัมพันธ์ในครอบครัว

ครอบครัวถือเป็นสถาบันพื้นฐานของทุกคนใน
สังคมการทำอาหารจึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมแสน
สนุกที่จะช่วยสานสัมพันธ์ให้ทุกคนในครอบครัว
ได้ใช้เวลาร่วมกัน

8. การดูแลรักษาสุขภาพ

คำพูดที่พูดกันบ่อย ๆ ว่า “อย่าปฏิเสธจนกว่าจะ
ได้ลอง” แม้กระทั่งผัก การฝึกเด็ก ๆ แบบนี้จะ
ช่วยให้เด็กมีนิสัยการกินที่ดีต่อสุขภาพของเขาเอง